Milujeme nakupovanie 💋 ZĽAVA 10% s kódom "BDAY10" nad 20 € nebo ZĽAVA 20 % s kódom "BDAY20" nad 60 €
Partner of Notino

Obchodné podmienky

Rýchle odkazy pre kupujúcich:

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „OP“) spoločnosti TRINET Corp., s.r.o., so sídlom Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Česká republika, IČO: 27767183, IČ DPH: CZ27767183, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka č. 41351 (ďalej len „Predávajúci“), upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vznikajúce z kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho prevádzkovaného na webovej stránke www.flagranti.sk (ďalej len „e-shop“), predmetom ktorej je predaj a prípadne aj dodávka tovaru.

1.2. Tieto OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred znením OP.

1.3. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „spotrebiteľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP, príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“), ustanovenia zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku“).

1.4. Na právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci výkonu svojho povolania (ďalej len „podnikateľ“), sa aplikujú ustanovenia týchto OP a príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“).

1.5. Ak sa v týchto OP používa pojem „kupujúci“, rozumie sa tým kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, ako aj kupujúci, ktorý je podnikateľom, pokiaľ v príslušnom ustanovení OP nie je uvedené inak.

2. Uzatvorenie kúpnej zmluvy, nemožnosť plnenia

2.1. Akákoľvek prezentácia a ponuka tovaru v e-shope sa považuje iba za výzvu na podávanie návrhov na uzavretie kúpnej zmluvy. Objednávka kupujúceho je len návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy a nezaväzuje predávajúceho k jej prijatiu a k uzavretiu kúpnej zmluvy. Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, predmetom ktorej má byť objednaný tovar.

2.2. Vyobrazené doplnky, príslušenstvo a dekoratívne predmety nie sú súčasťou ponúkaného tovaru, pokiaľ nie je v popise tovaru výslovne uvedené inak.

2.3. Kúpna zmluva sa uzatvára prostriedkami diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a kupujúceho, ktorá umožňuje samostatné spojenie a uloženie dát, a to prostredníctvom e-shopu. Kupujúci je povinný oboznámiť sa pred uzavretím kúpnej zmluvy s týmito OP a Reklamačným poriadkom.

2.4. Kupujúci môže urobiť objednávku nasledujúcimi spôsobmi:

 • telefonicky na linke +421 0918 345 016;
 • elektronickou poštou na adrese flagranti@flagranti.sk;
 • prostrednictvom elektronického obchodu www.flagranti.sk (ďalej len „e-shop“);

Nákup v e-shope sa uskutoční vyplnením objednávkového formulára, ktorý obsahuje informácie o:

 • objednávanom tovare;
 • identifikácii kupujúceho vrátane miesta doručenia tovaru;
 • celkovú cenu tovaru vrátane všetkých daní a poplatkov a iných podobných peňažných plnení;
 • spôsobe úhrady celkovej ceny tovaru a nákladov na dodanie tovaru;
 • spôsobe dodania tovaru;
 • nákladech na dodanie tovaru.

2.5. Potvrdením tlačidla s textom „Objednať“ (alebo s iným obdobným textom rovnakého významu) dáva kupujúci predávajúcemu záväzný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorého súčasťou je záväzok kupujúceho zaplatiť celkovú cenu za objednaný tovar vrátane všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov, ktorá je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí s OP, ktorých súčasťou je Reklamačný poriadok a súhlasí so spracovaním osobných údajov. Tým kupujúci potvrdzuje , že si je vedomý toho, že OP tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy a že si OP prečítal ešte pred odoslaním objednávky.

2.6. Kupujúci je povinný uviesť v objednávke tovaru správne a pravdivo všetky požadované údaje. Predávajúci nie je povinný skúmať pravdivosť, správnosť či aktuálnosť uvedených údajov a nenesie zodpovednosť za omeškanie, ujmu ani iné následky spôsobené uvedením nesprávnych, nepravdivých alebo neaktuálnych údajov kupujúcim.

2.7. Predávajúci je oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky (e-mailom, písomne alebo telefonicky).

2.8. Ak kupujúci uvedie v objednávke vymyslené, nesprávne, neúplné či inak nepravdivé údaje, alebo ak je z objednávky alebo rokovania kupujúceho zrejmé, že kupujúci zneužíva práva alebo inak koná s nečestným úmyslom, alebo ak sa predávajúcemu nepodarilo získať od kupujúceho dodatočné potvrdenie či upresnenie objednávky, prípadne v iných odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený kúpnu zmluvu s kupujúcim neuzavrieť. K uzavretiu kúpnej zmluvy nedochádza ani v prípade, že kupujúcemu bolo doručené potvrdenie predávajúceho podľa bodu 2.9 tohto článku; to neplatí, ak si predávajúci aj kupujúci vzájomne poskytli plnenia tak, ako by kúpna zmluva bola uzavretá.

2.9. Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke. Doručením tohto potvrdenia nedochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy.

2.10. Ak nie je ďalej uvedené inak, kúpna zmluva je uzavretá dňom doručenia potvrdenia o prijatí návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúcim na elektronickú adresu (e-mail) kupujúceho uvedenú v objednávke. Ak kupujúci zvolil v objednávke platbu za tovar vopred a predávajúci potvrdil prijatie návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy, kúpna zmluva je uzavretá až dňom pripísania platby kúpnej ceny na účet predávajúceho. Na takto uzavretú kúpnu zmluvu sa vždy vzťahujú OP, ktoré boli účinné v čase odoslania objednávky kupujúcim.

2.11. Po uzavretí kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať návrh kupujúceho na zmenu kúpnej zmluvy, ktorú kupujúci uzavrel ako spotrebiteľ, tak, že táto kúpna zmluva bude uzavretá s kupujúcim ako podnikateľom.

2.12. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím. Ak je tovar doručovaný predávajúcim alebo ním poverenou osobou na adresu, ktorú mu poskytol kupujúci (zásielkový predaj), vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania tovaru.

2.13. Záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy úplne alebo sčasti zaniká, ak sa plnenie vyplývajúce z kúpnej zmluvy stane nemožným. Záväzok dodať tovar nie je nemožný, najmä ak tovar možno dodať aj za sťažených podmienok, s väčšími nákladmi alebo až po dojednanom čase.

2.14. Ak sa nemožnosť plnenia týka len časti plnenia (tovaru), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, zaniká záväzok predávajúceho iba čiastočne, a to v rozsahu, v ktorom je plnenie nemožné, ak ďalej nie je uvedené inak. Kupujúci má právo, ohľadom zvyšného plnenia, odstúpiť od kúpnej zmluvy; to neplatí, ak je kupujúci podnikateľom. Ak sa týka nemožnosť plnenia len niektorého tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, a predávajúcemu muselo byť zrejmé z povahy kúpnej zmluvy alebo z jej účelu, ktorý mu bol známy už pri jej uzavretí, že plnenie zvyšku záväzku nebude mať pre kupujúceho žiaden hospodársky význam, zanikne záväzok predávajúceho dodať tovar podľa kúpnej zmluvy v celom rozsahu. To neplatí, ak kupujúci oznámi predávajúcemu, že na zvyšku plnenia trvá bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nemožnosti časti plnenia (tovaru) dozvedel.

2.15. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu informovať kupujúceho o nemožnosti splnenia záväzku a dojednať s ním spôsob vrátenia kúpnej ceny zaplatenej kupujúcim za tovar, ktorý nemôže dodať. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu peňažné prostriedky, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy už dostal za tovar, ktorý nemôže dodať, a to bezodkladne, najneskôr však do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, keď kupujúceho informoval o úplnom alebo čiastočnom zániku záväzku z kúpnej zmluvy, prípadne odo dňa, keď mu kupujúci oznámil, že plnenie zvyšku záväzku z kúpnej zmluvy pre kupujúceho nemá význam.

2.16. Ak predávajúci poskytne kupujúcemu v súvislosti s uzatvorením hlavnej kúpnej zmluvy ďalší tovar za mimoriadne zníženú cenu, s ktorého kúpou či dodaním kupujúci výslovne súhlasil, má sa za to, že ohľadom tohto ďalšieho tovaru bola uzavretá vedľajšia kúpna zmluva s rozväzovacou podmienkou. V prípade, ak kupujúci odstúpi od hlavnej kúpnej zmluvy, zaniká aj vedľajšia kúpna zmluva a kupujúci je povinný spolu s tovarom, ktorý je predmetom hlavnej kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu aj tovar, ktorý je predmetom vedľajšej zmluvy.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

3.1. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

3.2. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, v prípade tovaru pozostávajúceho z viacerých dielov alebo oddelených dodávok k jednej objednávke keď vy alebo vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, alebo posledný diel alebo kus.

3.3. V súlade so Zákonom č. 102/2014 Z.z. § 7 spotrebiteľ berie na vedomie, že okrem iného nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

Odôvodnenie: Používanie, testovanie (dokonca aj vyberanie výrobku z obalu) erotického tovaru vedie k situácii, keď jeho ďalšie používanie (predaj) iným spotrebiteľom už nie je možné, pretože sa tým porušujú všeobecné zásady hygieny a ochrany zdravia. Iba tak môžeme garantovať, že zákazník od nás dostane vždy nový a nepoužitý výrobok.

3.4. Ak sa nejedná o niektorý z prípadov podľa bodu 4.3. tohto článku, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez uvedenia dôvodu, a to do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru a ak bol tovar dodaný v niekoľkých dodávkach, odo dňa poslednej dodávky tovaru alebo do štrnástich (14) dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, lehota podľa predchádzajúcej vety začína plynúť okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle predávajúcemu oznámenie, že od kúpnej zmluvy odstupuje.

3.5. V súlade s článkom 4.3. Obchodných podmienok je odstúpenie od Kúpnej zmluvy možné len v prípade, ak je Tovar nepoužitý, nebol vybratý z ochranného obalu, ochranný obal nebol poškodený alebo inak znehodnotený a ochranná (hygienická) plomba, ak je súčasťou ochranného obalu, nebola poškodená alebo odstránená. Vrátenie a výmena sú možné len v prípade, že sú dodržané vyššie uvedené pravidlá vrátenia a výmeny.

Do uvedenej skupiny výnimiek patrí spodná bielizeň, pri ktorej nemožno vylúčiť, že bola použitá priamo na intímnych partiách.

3.6. Spotrebiteľ má nasledujúce možnosti odstúpenia od kúpnej zmluvy:

3.6.1. Online formulár poskytnutý spoločnosťou Retino, ktorý je k dispozícii tu. Služba Retino uľahčí komunikáciu s reklamačným oddelením a urýchli proces vybavenia žiadosti spotrebitela. V ponuke služby je potrebné vybrať možnosť "Odstúpenie od kúpnej zmluvy". Vo formulári je potrebné uviesť:

 • číslo objednávky
 • e-mail, z ktorého ste si tovar objednali.
 • vybrať zo zoznamu objednaného tovaru ten, ktorý bude zahrnutý do vrátenia.
 • uveďte bankový účet, na ktorý pošleme peniaze
 • vybrať jednu z preferencií pre dôvod vrátenia alebo pridať ďalšie informácie na urýchlenie procesu vrátenia
 • zvoliť spôsob vrátenia tovaru vrátane kompletného príslušenstva do našej prevádzky TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca

Náklady na vrátenie tovaru pri odstúpení od kúpnej zmluvy prostredníctvom online formulára Retino do 14 dní znáša predávajúci.

3.6.2. Použite vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je k dispozícii tu, a zašlite ho spolu s vráteným tovarom na adresu TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní znáša spotrebiteľ na vlastné náklady.

3.6.3. Vrátenie tovaru je možné aj osobným doručením na adresu TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca, v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30 hod. Náklady na vrátenie tovaru v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy do 14 dní znáša kupujúci na vlastné náklady.

3.7. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi bezodkladne potvrdenie o prijatí oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy. Doručením odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil.

3.8. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru, ak sa strany nedohodnú inak. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Povinnosť spotrebiteľa podľa prvej vety sa považuje za riadne splnenú iba vtedy, ak spotrebiteľ vráti predávajúcemu taký tovar, ktorý od predávajúceho obdržal.

3.9. Pri odstúpení od kúpnej zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dopravu, dodanie a iných nákladov a poplatkov, ktoré od neho na základe kúpnej zmluvy prijal. Peňažné prostriedky budú predávajúcim vrátené rovnakým spôsobom, akým ich od spotrebiteľa prijal, prípadne iným spôsobom, ak s tým bude spotrebiteľ súhlasiť a ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3.10. Ak spotrebiteľ odstúpi od kúpnej zmluvy len ohľadne časti dodaného tovaru, vráti mu predávajúci pomernú časť nákladov na dodanie, ktorá zodpovedá pomeru kúpnej ceny tovaru dotknutého odstúpením od kúpnej zmluvy k celkovej cene tovaru, ktoré bolo predmetom kúpnej zmluvy.

3.11. Predávajúci je povinný vrátiť spotrebiteľovi, ktorý odstúpil od zmluvy, uhradené náklady na dodanie tovaru vždy iba do výšky zodpovedajúcej najlacnejšiemu bežnému spôsobu dodania tovaru ponúkaného predávajúcim. Ak si spotrebiteľ zvolil a využil iný ako najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, znáša náklady na toto dodanie v rozsahu, v akom presahujú náklady na najlacnejší bežný spôsob dodania ponúkaný predávajúcim, aj po odstúpení od kúpnej zmluvy kupujúci.

3.12. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 53 odst. 7 obč. z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

4. Výmena tovaru

4.1. Predávajúci umožňuje výmenu Tovaru zakúpeného Spotrebiteľom. Musí však byť splnených niekoľko podmienok.

 • Výmena Tovaru je možná len na základe dohody medzi spotrebiteľom a Predávajúcim (telefonicky, elektronicky).
 • Tovar je možné vymeniť do 14 dní od nákupu.
 • Na výmenu Tovaru sa vzťahujú podmienky uvedené v článku 3.3. Obchodných podmienok.

4.2. Ak si spotrebiteľ želá vymeniť tovar v lehote stanovenej v bode 4.1, môže použiť online formulár poskytnutý spoločnosťou Retino, ktorý je k dispozícii tu. Služba Retino uľahčí komunikáciu s reklamačným oddelením a urýchli proces vybavenia žiadosti spotrebiteľa. V ponuke služby je potrebné vybrať možnosť "Výmena tovaru". Vo formulári je potrebné uviesť:

 • číslo objednávky
 • e-mail, z ktorého ste si tovar objednali.
 • vybrať zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý bude zahrnutý do vrátenia.
 • vyberte jednu z preferencií pre dôvod výmeny alebo pridajte ďalšie informácie na urýchlenie procesu výmeny (napr. za čo chcete výrobok vymeniť a ako by sme mali riešiť prípadný rozdiel v cene).
 • zvoliť spôsob vrátenia tovaru vrátane kompletného príslušenstva do našej prevádzky TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca

Náklady na výmenu tovaru prostredníctvom online formulára Retino do 14 dní znáša spotrebiteľ.

4.3. Použite vzorový formulár poskytnutý predávajúcim, ktorý je k dispozícii tu, a zašlite ho spolu s tovarom určeným na výmenu na TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca. Náklady na výmenu tovaru do 14 dní znáša spotrebiteľ na vlastné náklady.

4.4. Výmena tovaru je možná aj osobným odovzdaním na adrese TRINET Corp., s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava - Mariánske Hory v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30 hod. Náklady na výmenu tovaru do 14 dní znáša spotrebiteľ.

5. Dodanie tovaru

5.1. Predávajúci dodáva tovar len na území Slovenskej republiky, ak sa strany nedohodnú inak.

5.2. Spôsoby doručenia a náklady na doručenie sú uvedené na webovom rozhraní obchodu tu: https://www.flagranti.sk/doprava_platba.php

5.3. Predávajúci je oprávnený rozdeliť celkovú dodávku tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, do niekoľkých čiastočných dodávok. Každá takáto čiastočná dodávka je považovaná za samostatné plnenie na účely DPH.

5.4. Kupujúci je povinný zabezpečiť ochranu údajov a dokumentov, ktoré slúžia na identifikáciu kupujúceho pri odobratí tovaru od predávajúceho alebo od dopravcu, pred zneužitím treťou osobou. Predávajúci nezodpovedá za ujmu ani iné následky spôsobené tým, že kupujúci svojim konaním či opomenutím sprístupnil tieto údaje tretej osobe.

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto dodania uvedené v objednávke, ak sa strany nedohodnú inak.

5.6. Predávajúci je povinný dodať tovar spotrebiteľovi bezodkladne, najneskôr však do 30 dní odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy, pokiaľ sa strany nedohodli inak. Ak predávajúci v tejto lehote tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený vyzvať predávajúceho, aby tovar dodal v primeranej dodatočnej lehote, ktorá nesmie presiahnuť 30 dní. Ak predávajúci nedodá tovar ani v tejto dodatočnej lehote, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak predávajúci informuje spotrebiteľa o tom, že tovar spotrebiteľovi nedodá, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie tovaru.

5.7. Ak dôjde v čase medzi potvrdením prijatia objednávky kupujúceho a uzavretím kúpnej zmluvy k zmene v dostupnosti objednaného tovaru oproti údajom uvedeným v e-shope pri odoslaní objednávky kupujúcim, je predávajúci povinný o tom kupujúceho informovať a vyžiadať si jeho súhlas so zmenou termínu naskladnenia alebo termínu dodania.

5.8. Ak nebude predávajúci schopný dodržať dohodnutý termín naskladnenia alebo termín dodania, je povinný o tom kupujúceho bezodkladne informovať.

5.9. Pre doručovanie tovaru na adresu mimo prevádzku predávajúceho súhlasí kupujúci s odovzdaním údajov týkajúcich sa jeho osoby dopravcovi v rozsahu potrebnom pre riadne doručenie tovaru.

5.10. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu a dopravcovi všetku súčinnosť a informácie potrebné na riadne dodanie tovaru. Ak kupujúci neposkytne súčinnosť nevyhnutnú k riadnemu doručeniu tovaru, bude nedoručený tovar vrátený dopravcom predávajúcemu. Tovar vrátený predávajúcemu je kupujúci oprávnený osobne si vyzdvihnúť v mieste, ktoré mu oznámi predávajúci, alebo si nechať tovar na svoje náklady znovu doručiť dopravcom.

5.11. Ak kupujúci neposkytne predávajúcemu súčinnosť nevyhnutnú na doručenie tovaru na adresu miesta dodania podľa kúpnej zmluvy a tovar je z tohto dôvodu vrátený predávajúcemu, informuje predávajúci o tejto skutočnosti bezodkladne kupujúceho na elektronickú adresu (e-mail) uvedenú v objednávke a/alebo SMS správou zaslanou na telefónne číslo uvedené v objednávke a vyzve ho, aby si do štrnástich (14) kalendárnych dní buď tovar prevzal (vyzdvihol) v prevádzke predávajúceho alebo vopred zaplatil náklady na opakované doručenie tovaru, ktorý zabezpečí predávajúci, a prípadne aby určil adresu pre doručenie. Ak nevyhovie kupujúci riadne a včas tejto výzve, predávajúci je odo dňa nasledujúceho po uplynutí tejto lehoty oprávnený požadovať od kupujúceho požadovať poplatok za uskladnenie tovaru vo výške 4 eur denne až do dňa odobratia tovaru kupujúcim alebo do dňa zániku kúpnej zmluvy podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Predávajúci uplatní k poplatku za uskladnenie tovaru DPH za podmienok stanovených právnymi predpismi.

5.12. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

6. Kúpna cena, náklady spojené s dodaním a platobné podmienky

6.1. Konečná cena tovaru vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov, ktoré platí kupujúci, je uvedená v objednávkovom formulári pred odoslaním objednávky. Informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru a zvoleným spôsobom úhrady kúpnej ceny sú zobrazené v objednávkovom formulári ešte pred odoslaním objednávky.

6.2. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať, ak nie je v podmienkach pre poskytnutie zľavy výslovne uvedené inak.

6.3. Ak vznikne predávajúcemu povinnosť vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, prípadne iné peňažné plnenie poskytnuté kupujúcim predávajúcemu v súvislosti s kúpnou zmluvou, je predávajúci oprávnený započítať si proti takejto pohľadávke svoje splatné pohľadávky voči kupujúcemu, ktoré mu vznikli voči kupujúcemu na základe kúpnej zmluvy, ktorej sa týka vrátenie peňažného plnenia.

6.4. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu týmito spôsobmi:

 • v hotovosti na dobierku na mieste určenom kupujúcim v objednávke;
 • prevodom na účet predávajúceho č. 4026867778/7500, vedený v ČSOB - Československá obchodná banka (ďalej len "účet predávajúceho");
 • Bezhotovostná platba kartami MasterCard alebo Visa prostredníctvom online platobného portálu

6.5. Predávajúci môže požadovať zálohu na kúpnu cenu pri objednávkach s celkovou cenou vyššou ako 215 EUR a v prípade tovaru vyrobeného na zákazku. Ak si zákazník objedná realistickú pannu na objednávku (nie je skladom), je povinný zaplatiť predávajúcemu zálohu vo výške 50 % kúpnej ceny uvedenej na webovej stránke. Táto záloha je v prípade zrušenia objednávky zo strany zákazníka nevratná.

6.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že kupujúci nepotvrdí objednávku, požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

6.7. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

6.8. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru - za platby uskutočnené na základe kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví Predávajúci Kupujúcemu po zaplatení ceny tovaru a zašle ho v elektronickej forme na elektronickú adresu Kupujúceho alebo k dodanému tovaru priloží vytlačenú faktúru.

7. Zodpovednosť za chyby (Reklamácie)

7.1. Práva a povinnosti súvisiace so zodpovednosťou za chyby dodaného tovaru sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Predávajúci zodpovedá za to, že dodaný tovar má vlastnosti uvedené v kúpnej zmluve a že je bez chýb.

7.2. Zodpovednosť za chyby tovaru a s tým súvisiace nároky, postup pre uplatnenie reklamácie a spôsoby jej vybavenia, ako aj miesto a čas prijímania reklamácií a lehoty na rozhodnutie o reklamácii a jej vybavenie sú upravené v Reklamačnom poriadku, ktorý tvorí súčasť kúpnej zmluvy a týchto OP.

7.3. Kupujúci je povinný sa pred objednaním tovaru oboznámiť s Reklamačným poriadkom a Obchodnými podmienkami predávajúceho.

8. Ochrana osobních údajov

8.1. Osobné údaje, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu v súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený spracovávať na základe oprávneného záujmu v rozsahu potrebnom na splnenie kúpnej zmluvy uzavretej s kupujúcim vrátane dodania tovaru, prípadne montáže tovaru a uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti predávajúceho za vady, či v rozsahu potrebnom na vykonanie opatrení pred uzatvorením kúpnej zmluvy, ktoré si vyžiadal kupujúci. Iné spracovanie osobných údajov sa riadi pravidlami popísanými v dokumente Podmienky ochrany osobních údajov https://www.flagranti.sk/ochrana_osobnich_udaju.php

9. Copyright – ochranné známky

9.1. Všetky materiály uverejnené na webovej stránke flagranti.cz sú chránené autorským zákonom. Názvy výrobkov a označenia výrobkov môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov alebo môžu byť chránené inými právami príslušných osôb.

9.2. Žiadna časť webovej stránky flagranti.cz (najmä popisy, obrázky produktov a návody) nesmie byť kopírovaná elektronicky alebo mechanicky a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv.

10. Mimosúdné riešenie spotrebiteľských sporov

10.1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, obrátiť sa so svojim nárokom na subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927. Bližšie informácie o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov sú dostupné na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie www.soi.sk. Slovenská obchodná inšpekcia zároveň vykonáva funkciu všeobecného orgánu dozoru v ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu.

10.2. Kupujúci, ktorý je spotrebiteľ, má taktiež právo začať mimosúdne riešenie sporov online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 524/2013, dostupnom na webovej stránke esc-sr.sk.

10.3. Spotrebiteľ je oprávnený podľa ustanovenia § 3 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa podávať podnety a sťažnosti orgánom dozoru, dohľadu a kontroly, ako aj obci v prípadoch, ak má podozrenie z porušenia zákonom priznaných práv spotrebiteľa.

11. Vyhlásenie predávajúceho

11.1. Predávajúci týmto prehlasuje a dáva na vedomie, že návšteva e-shopu, objednanie a predaj erotických pomôcok (ďalej len tovar) fyzickým osobám mladším ako 18 rokov, sú zakázané. Toto zákazník potvrdzuje pred otvorením prezentácie e-shopu kliknutím na tlačidlo "Súhlasím", bez čoho nie je možné pokračovať v nákupe. Príslušný zamestnanec prevádzkovateľa prepravných služieb môže vykonať kontrolu dovŕšenia veku 18. rokov kupujúceho. Kupujúci toto preukáže predložením občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti s tým, že bude opísané číslo príslušného dokladu totožnosti. V opačnom prípade kupujúcemu balík obsahujúci tovar nebude odovzdaný a predávajúcemu vznikne právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy.

11.2. Predávajúci vyhlasuje, že záznamy údajov vo webovom rozhraní obchodu ako elektronického systému sú spoľahlivé, vykonávajú sa systematicky a postupne a sú chránené proti zmenám.

11.3. V dôsledku technickej chyby vo webovom rozhraní obchodu môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny Tovaru, ktorej výška približne nezodpovedá obvyklej cene takéhoto Tovaru na trhu; v takom prípade Predávajúci nie je povinný dodať Tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje Kupujúceho a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu Tovaru a Kupujúci má právo rozhodnúť sa, či Tovar za skutočnú kúpnu cenu prevezme, a ak sa tak nestane, Kúpna zmluva sa od začiatku zrušuje.

11.4. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie Tovaru vo webovom rozhraní obchodu môžu byť ilustračné alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom z dôvodu ich prevodu na zobrazenie v technických prostriedkoch Kupujúceho, preto je Kupujúci povinný sa vždy oboznámiť s úplným popisom Tovaru a v prípade akýchkoľvek pochybností kontaktovať Predávajúceho.

12. Závěrečné ustanovenia

12.1. Predávajúci a kupujúci používajú pri komunikácii súvisiacej s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy adresy (poštové i elektronické), ktoré si oznámili za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený použiť aj kontaktné údaje zverejnené na webovej stránke www.flagranti.sk.

12.2. Predávajúci je oprávnený tieto OP jednostranne meniť. Zmenou OP nie sú dotknuté práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzavretých pred nadobudnutím účinnosti takejto zmeny.

12.3. Ustanovenia VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a VOP sú vyhotovené v slovenskom jazyku.

12.4. Kontaktné údaje predávajúceho:

Adresa na reklamáciu alebo vrátenie do 14 dní:
Trinet Corp s.r.o., P.O.Box 179, 022 01 Čadca
Adresa elektronické pošty: flagranti@flagranti.sk
Telefon: 0918 345 016

Sídlo spoločnosti:
TRINET Corp., s.r.o., Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice
Adresa elektronickej pošty: flagranti@flagranti.sk
Telefon: 0918 345 016

12.5. Tieto OP sú účinné od 01.05.2023 a vzťahujú sa na kúpne zmluvy uzavreté od tohto dátumu.