Poďte sa hrať 🎲 Zľava -15 % na kategóriu Erotická zábava s kódom HRY15
Partner of Notino
CUTE HRAČKA TÝŽDŇA S PREKVAPENÍM
ZĽAVŇOVAČ DOPRAVY
Darček Pre každého

Reklamačný poriadok

Rýchle odkazy pre kupujúcich:

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a obchodných podmienok pre predaj tovaru prostredníctvom e-shopu, ako aj obchodných podmienok pre predaj a dodávku tovaru v prevádzkach spoločnosti TRINET Corp., s.r.o., so sídlom Provozní 5560/1b, 722 00 Ostrava – Třebovice, Česká republika, IČO: 27767183, IČ DPH: CZ27767183, zapísanej v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel: C, vložka č. 41351 (ďalej len „Predávajúci“).

1.2. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „spotrebiteľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmto reklamačným poriadkom sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“).

1.3. Ak je kupujúci osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej len „podnikateľ“), právne vzťahy medzi zmluvnými stranami sa spravujú článkom VI tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník).

1.4. Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou obchodných podmienok (ďalej len "OP") predávajúceho. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s Reklamačným poriadkom a VP Predávajúceho pred objednaním tovaru.

1.5. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

2. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru

2.1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar pri prevzatí kupujúcim nemá vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim alebo ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že:

2.1.1. nejde o iný tovar než ten, ktorý bol predmetom kúpnej zmluvy;

2.1.2. tovar má vlastnosti, ktoré si zmluvné strany dohodli alebo také vlastnosti, ktoré sú obvyklé s ohľadom na povahu a účel použitia tovaru, ak sa zmluvné strany nedohodli inak;

2.1.4. tovar je určený na účel, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar rovnakého druhu bežne používa;

2.1.5. tovar zodpovedá kvalitou a vyhotovením dohodnutej vzorke alebo predlohe, ak bola kvalita alebo vyhotovenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy;

2.1.6. tovar je v zodpovedajúcom množstve, veľkosti alebo hmotnosti; a

2.1.7. tovar vyhovuje požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov.

3. Výnimky zo zodpovednosti za vady

3.1. Predávajúci nenesie zodpovednosť za vady tovaru najmä v nasledujúcich prípadoch:

3.1.1. tovar mal vadu už v čase prevzatia a pre túto vadu bola dojednaná a poskytnutá zľava z kúpnej ceny;

3.1.2. vada bola kupujúcim už skôr reklamovaná a predávajúci poskytol kupujúcemu z toho dôvodu zľavu z kúpnej ceny;

3.1.3. vada je spôsobená kupujúcim;

3.1.4. príčinou vady je montáž vykonaná v rozpore s návodom, ktorý poskytol predávajúci;

3.1.5. príčinou vady je zanedbanie povinnej starostlivosti o tovar zo strany kupujúceho (vrátane nevhodného spôsobu ošetrenia);

3.1.6. vada je spôsobená kupujúcim, najmä používaním, údržbou, skladovaním, alebo prepravou, ktoré boli v rozpore s návodom alebo pokynmi dodanými spolu s tovarom alebo boli vzhľadom na povahu, vlastnostiam a účelu použitia tovaru nevhodné;

3.1.7. jedná sa o bežné opotrebovanie tovaru spôsobené jeho užívaním.

4. Spôsob riešenia v prípade, že kupujúci dostal tovar poškodený počas prepravy

4.1. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný riadne skontrolovať dodaný tovar, najmä či nie je viditeľne poškodený, či sú obaly neporušené a či je dodávka úplná. V prípade porušenia celistvosti obalu alebo pri inom zjavnom poškodení, ktoré mohlo ovplyvniť tovar, je kupujúci oprávnený požadovať kontrolu stavu tovaru a poškodený tovar nie je povinný prevziať. Ak kupujúci takýto tovar prevezme, stručne popíše porušenie alebo poškodenie obalu, poškodenie tovaru, alebo chýbajúci tovar (počet balení, balíkov) v dodacom alebo výdajnom liste pri jeho potvrdení. Podpisom dodacieho alebo výdajného listu bez takého popisu kupujúci potvrdzuje, že dodávka tovaru bola úplná, obal tovaru bol neporušený a že tovar nebol viditeľne poškodený.

4.2. Ak zásielka nie je viditeľne poškodená, ale tovar je poškodený po rozbalení zásielky, je potrebné kontaktovať predávajúceho bezodkladne po jej prevzatí, najneskôr do piatich (5) pracovných dní od prijatia zásielky prostredníctvom služby Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino uľahčí komunikáciu s reklamačným oddelením a urýchli proces vybavenia žiadosti kupujúceho. V ponuke služby musíte vybrať možnosť "Reklamácie". Vo formulári musíte uviesť:

 • číslo objednávky;
 • e-mail, z ktorého ste si tovar objednali;
 • vyberte zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý bude zahrnutý do reklamácie;
 • vyberte jednu z možností pre dôvod sťažnosti alebo opíšte zistenú chybu vlastnými slovami;
 • zvoľte spôsob spätného doručenia reklamovaného tovaru vrátane kompletného príslušenstva na adresu našej spoločnosti TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca

Vrátenie reklamovaného tovaru prostredníctvom online formulára Retino je na náklady predávajúceho.

4.3. V tomto prípade žiadame kupujúcich, aby dodržali lehotu na odoslanie reklamácie do piatich (5) pracovných dní. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia dopravcom uznaná a situácia môže mať za následok vznik škody, ktorej úhradu môže predávajúci požadovať od kupujúceho. Odporúčame Kupujúcemu, aby si zásielku uchoval kompletnú, vrátane poškodeného tovaru, obalu a výplne, a vyhotovil fotodokumentáciu.

4.4. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane kupujúci od spoločnosti Retino e-mailové potvrdenie o jeho prijatí. V takomto prípade budeme situáciu riešiť okamžite, v prípade potreby nás môžete kontaktovať každý pracovný deň na telefónnom čísle 0918 345 016 v čase od 7:00 do 15:30 alebo e-mailom na adrese reklamace@flagranti.sk.

5. Spôsob riešenia v prípade, že kupujúci dostal neúplnú objednávku alebo nesprávne zaslaný tovar

5.1. Na vyriešenie situácie, keď kupujúci dostal objednávku s chýbajúcim tovarom alebo so zámenou tovaru (typ, farba, veľkosť) alebo dostal tovar, ktorý si neobjednal, odporúčame kupujúcemu využiť službu Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino uľahčí komunikáciu s reklamačným oddelením a urýchli proces vybavenia požiadavky Kupujúceho. V ponuke služby je potrebné vybrať možnosť "Neúplná objednávka / výmena výrobku". Vo formulári je potrebné uviesť:

 • číslo objednávky;
 • e-mail, z ktorého ste si tovar objednali;
 • vyberte zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý bude zahrnutý do reklamácie;
 • vyberte jednu z možností pre dôvod sťažnosti alebo opíšte zistenú chybu vlastnými slovami;
 • zvoľte spôsob spätného doručenia reklamovaného tovaru vrátane kompletného príslušenstva na adresu našej spoločnosti TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca

Vrátenie reklamovaného tovaru prostredníctvom online formulára Retino je na náklady predávajúceho.

Za prípadné chyby sa vopred ospravedlňujeme. Snažíme sa vyhnúť chybám, ale bohužiaľ sme len ľudia a nie sme neomylní. Urobíme všetko pre to, aby sme problém čo najskôr vyriešili k plnej spokojnosti kupujúceho.

5.2. Po vyplnení a odoslaní formulára dostane kupujúci od spoločnosti Retino e-mailové potvrdenie o jeho prijatí. V takomto prípade budeme situáciu riešiť okamžite, v prípade potreby nás môžete kontaktovať každý pracovný deň na telefónnom čísle 0918 345 016 v čase od 7:00 do 15:30 alebo e-mailom na adrese reklamace@flagranti.sk.

6. Spôsob uplatnenia práva z chybného plnenia (Reklamácia)

6.1. Na uplatnenie práv z chýb tovaru môže kupujúci využiť službu Retino, ktorá je k dispozícii tu. Služba Retino uľahčí komunikáciu s reklamačným oddelením a urýchli proces vybavenia reklamácie Kupujúceho. V ponuke služby je potrebné vybrať možnosť "Reklamácie". Vo formulári je potrebné uviesť:

 • číslo objednávky;
 • e-mail, z ktorého ste si tovar objednali;
 • vyberte zo zoznamu objednaného tovaru, ktorý bude zahrnutý do reklamácie;
 • vyberte jednu z možností pre dôvod sťažnosti alebo opíšte zistenú chybu vlastnými slovami;
 • vyberte jednu z preferencií pre spôsob vybavovania sťažností
 • zvoľte spôsob spätného doručenia reklamovaného tovaru vrátane kompletného príslušenstva na adresu našej spoločnosti TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca

Vrátenie reklamovaného tovaru prostredníctvom online formulára Retino je na náklady predávajúceho.

6.2. Po vyplnení a odoslaní formulára na uplatnenie práva z chýb tovaru od nás kupujúci dostane e-mailové potvrdenie o jeho prijatí od spoločnosti Retino.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu osobne v našej spoločnosti TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava - Mariánske Hory v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 16:30 hod. Odovzdanie reklamovaného výrobku bude následne potvrdené zaslaním reklamačného protokolu od spoločnosti Retino.

6.4. Kupujúci môže chybný (reklamovaný) tovar vrátane kompletného príslušenstva zaslať na vlastné náklady a nevyužiť bezplatnú dopravu pri využití služby Retino na adresu našej pobočky TRINET Corp. s.r.o., Gen. Hrušky 1233/26, 709 00 Ostrava - Mariánske Hory. V zásielke priložia Reklamačný formulár, ktorý nájdete tu a ktorý musí obsahovať:

 • oznámenie chyby (popis chyby)
 • požadovaný spôsob vybavovania sťažností
 • kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, e-mail a telefónne číslo)
 • je vhodné priložiť doklad o kúpe alebo daňový doklad - faktúru, ak bola vystavená, alebo iný doklad preukazujúci nákup tovaru, prípadne je potrebné uviesť aspoň číslo objednávky. Nepredloženie dokladu preukazujúceho nákup tovaru nebráni kladnému vybaveniu reklamácie podľa zákonných podmienok, slúži len na urýchlenie reklamačného konania.

Prijatie (doručenie) reklamovaného výrobku bude následne potvrdené zaslaním reklamačného protokolu od spoločnosti Retino.

6.5. Chybný (reklamovaný) tovar musí byť vždy doručený (odovzdaný) predávajúcemu za účelom posúdenia a odstránenia chyby, ak nie je stanovený alebo dohodnutý iný postup, vo vhodnom obale a bezpečne zabalený. Ak Kupujúci už nemá k dispozícii pôvodný obal, tovar musí byť vhodne zabalený tak, aby nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu pri preprave. Tovar poškodený pri preprave v dôsledku výberu nevhodného obalu nie je možné vymeniť ani vrátiť peniaze. Kupujúci zašle zásielku doporučene, nie na dobierku.

6.6. Predávajúci má právo odmietnuť prijať tovar na reklamáciu, ak je tovar znečistený alebo nespĺňa základné hygienické požiadavky.

6.7. Tovar predložený na reklamáciu bude testovaný len na závadu uvedenú kupujúcim.

7. Záručná doba

7.1. Predávajúci zodpovedá za chyby, ktoré má tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za chyby, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je dvadsaťštyri (24) mesiacov.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

7.3. Doba od uplatnenia práva kupujúceho vyplývajúceho zo zodpovednosti predávajúceho za chyby až do doby, keď kupujúci po skončení opravy tovaru bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej doby nezapočítava. Ak dôjde k výmene tovaru, záručná doba začne plynúť znova od prevzatia nového tovaru.

7.4. Práva zo zodpovednosti za chyby, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

8. Lehoty na podanie a vybavenie sťažnosti

8.1. Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu ihneď, akonáhle sa chyba objavila. Prípadné predĺženie pri pokračujúcom užívaní tovaru môže spôsobiť prehĺbenie chyby a následné znehodnotenie tovaru, ktoré môže byť dôvodom zamietnutia reklamácie.

8.2. Ak kupujúci reklamuje tovar oprávnene, reklamačná lehota neplynie po dobu, počas ktorej je tovar v oprave a kupujúci ho nemôže používať.

8.3. V súlade s občianskym zákonníkom sa Predávajúci zaväzuje vyriešiť reklamáciu vrátane odstránenia chyby bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa prevzatia písomného uplatnenia reklamácie. Pre dodržanie uvedenej lehoty je potrebná súčinnosť Kupujúceho.

8.4. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď a v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8.5. Po vyriešení uznanej reklamácie opravou alebo výmenou sa predlžuje záruka zariadenia o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po jej uplatnení do dňa, kedy bol kupujúci o vyriešení informovaný.

8.6. Kupujúci je povinný odovzdať reklamovaný tovar predávajúcemu.

8.7. Počas doby vybavovania reklamácie nie je predávajúci povinný poskytnúť kupujúcemu náhradný tovar.

8.8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní odo dňa jej uplatnenia kupujúcim alebo odo dňa, keď predávajúci prevzal reklamovaný tovar.

9. Uplatnenie práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za chyby

9.1. Ak ide o chybu tovaru, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci.

9.2. Ak by tým predávajúcemu nevznikli neprimerané náklady, najmä vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby, kupujúci môže namiesto odstránenia chyby požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti.

9.3. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľnú chybu, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa chyby po oprave sa považuje, ak sa rovnaká chyba vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

9.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ak ide síce o odstrániteľné chyby, avšak kupujúci nemôže pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za väčší počet chýb sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní tovaru.

9.5. Predávajúci je vždy oprávnený vymeniť kupujúcemu tovar s chybami za tovar bez chýb, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

9.6. Ak ide o chybu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez chýb, kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.7. Ak ide o neodstrániteľné chyby tovaru, ktoré nebránia v jeho riadnom užívaní, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

9.8. Ak reklamácia tovaru nie je predávajúcim vybavená do 30 dní, kupujúci má právo na výmenu tovaru za nový tovar alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

9.9. Ak má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, je na kupujúcom, ktoré z týchto práv uplatní. Ak si kupujúci zvolí niektoré z týchto práv, nemôže túto voľbu jednostranne zmeniť. Nároky kupujúceho majú alternatívnu, nie kumulačnú povahu.

10. Vybavenie reklamácie

10.1. Po vyriešení reklamácie bude Kupujúci oboznámený o ukončení reklamácie, a to prostredníctvom služby Retino, ktorá je dostupná tu, pomocou SMS alebo e-mailom.

10.2. Kupujúci je povinný prevziať si tovar, ktorý v rámci reklamácie odovzdal predávajúcemu, alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť, do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy bola reklamácia vybavená. Po uplynutí tejto lehoty je predávajúci oprávnený tovar alebo jeho opravenú alebo vymenenú súčasť svojpomocne predať na účet kupujúceho. Na tento postup musí predávajúci kupujúceho vopred upozorniť a poskytnúť mu primeranú dodatočnú lehotu na prevzatie tovaru.

10.3. Ak bol reklamovaný tovar zaslaný predávajúcemu na reklamáciu prostredníctvom dopravcu, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu kupujúceho spolu s potvrdením o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o spôsobe a dobe trvania nápravy, prípadne o dôvodoch zamietnutia reklamácie.

10.4. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená a Kupujúci bude oprávnene požadovať vrátenie kúpnej ceny ako spôsob vybavenia reklamácie, Predávajúci zašle Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu v hotovosti späť na bankový účet uvedený Kupujúcim v reklamačnom formulári, a to najneskôr do desiatich (10) pracovných dní odo dňa, kedy bolo Kupujúcemu zaslané potvrdenie o spôsobe vybavenia reklamácie.

10.5. V prípade osobného prevzatia tovaru po vybavení reklamácie je kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bol tovar prijatý na reklamáciu, a preukázať svoju totožnosť občianskym preukazom alebo pasom.

10.6. Kupujúci má nárok na náhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Ide najmä o poštovné, ktoré kupujúci zaplatil pri zasielaní chybného (reklamovaného) tovaru. Musia však byť splnené nasledujúce podmienky.

 • nárok bude oprávnený,
 • náklady na zaslanie tovaru budú primerané vzhľadom na povahu tovaru
 • kupujúci preukáže náklady (napr. zaslaním kópie poštového dokladu).

11. Záverečné ustanovenia

11.1. V prípade, že predávajúci reklamáciu zamietne ako neoprávnenú, môže sa kupujúci alebo obe strany po dohode s predávajúcim obrátiť na súdneho znalca v odbore a požiadať o nezávislé odborné posúdenie vady.

11.2. Ak nedôjde k dohode medzi kupujúcim a predávajúcim, môže sa kupujúci obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu (www.soi.sk), ktorá je notifikovaným orgánom pre mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov uvedeným v zozname Európskej komisie, alebo na príslušný súd.

11.3. V prípade neoprávnenej reklamácie nemá kupujúci nárok na náhradu svojich nákladov spojených s vybavením reklamácie a zároveň predávajúci nemá nárok na náhradu nákladov vynaložených na jeho strane (pokiaľ zo strany spotrebiteľa nešlo napríklad o opakovanú neoprávnenú reklamáciu, pri ktorej už možno predpokladať zneužitie práva z jeho strany).

11.4. Kontaktné údaje predávajúceho: adresa dodania TRINET Corp s.r.o., P.O.Box 179, 02201 Čadca, e-mail reklamace@flagranti.sk, alebo telefón 0918 345 016 každý pracovný deň od 7:00 do 15:30 hod.

11.5. Tento reklamačný poriadok je účinný od 01.05.2023 a vzťahuje sa na kúpne zmluvy uzavreté od tohto dátumu.